GBE Shanghai
403 & 703
St. Noah Plaza,
1759 Jinshajiang Rd,
Shanghai China
+86(0)21 62830588
info@gbeap.com